Αυτή η τεχνικά απαιτητική χειρουργική προσπέλαση απευθύνεται όχι μόνο σε νευροχειρουργικές βλάβες που εδράζονται στην περιοχή του σηραγγώδους κόλπου αλλά και σε βλάβες που εντοπίζονται(ή εκτείνονται) στην περιοχή της μεσοσκελιαίας και της προγεφυρικής δεξαμενής.

Παρακάτω παρατίθενται εικόνες (ανατομικά παρασκευάσματα)  από την προσωπική δουλειά του  Σπ.Αρ.Λαφαζάνου στο  εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας.

Τομή Δέρματος-Υποδορίου (Curvilinear)

Τομή δέρματος-υποδορίου (Curvilinear) έχει λάβει χώρα και ο δερματικός κρημνός έχει ανασπαστεί προς τα εμπρός(πάνω αριστερά). Το γνωστό ‘’interfascial dissection’’, όπως έχει προταθεί από τον Yasargil GM, έχει λάβει χώρα με στόχο την προστασία του μετωπιαίου κλάδου(middle rami) του κροταφικού νεύρου,που με τη σειρά του προέρχεται από τον  κροταφοπροσωπικό (temporofascial) κλάδο του προσωπικού νεύρου(κάτω δεξιά).

Τομή δέρματος-υποδορίου

Ανάσπαση Δερματικού Κρημνού μετά του σύστοιχου Κροταφίτη Μυ

Ο δερματικός κρημνός, μετά του σύστοιχου κροταφίτη μυ, έχουν ανασπαστεί προς τα εμπρός και κάτω αντίστοιχα. Η θέση του σύστοιχου υπερκόγχιου νεύρου, που είναι κλάδος του μετωπιαίου νεύρου το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από τον 1ο κλάδο του τριδύμου, υποδεικνύεται με το μπλε βέλος

Ανάσπαση δερματικού κρημνού μετά του σύστοιχου κροταφίτη μυ

Orbitopterional Κρανιοτομία

Orbitopterional κρανιοτομία έχει λάβει χώρα αναδεικνύοντας την περιοχή του κόγχου(1), τη σκληρά  μήνιγγα που καλύπτει το μετωπιαίο λοβό(2) και τη σκληρά μήνιγγα που καλύπτει το κροταφικό λοβό(3).

Orbitopterional κρανιοτομία

Διάνοιξη της Σκληράς Μήνιγγας-Ανατομικός διαχωρισμός του Σηραγγώδους Κόλπου

Σε συνέχεια της παραπάνω εικόνας, η σκληρά μήνιγγας έχει διανοιχθεί, τμήμα του σύστοιχου εγκεφαλικού ημισφαιρίου έχει αφαιρεθεί και η ανατομική θέση του σύστοιχου ιππόκαμπου έχει αναδειχθεί(1).Επιπλέον το πρόσθιο τμήμα του σύστοιχου σηραγγώδους κόλπου είναι ορατό(2).

Διάνοιξη σκληράς μήνιγγας

Διάνοιξη της Σκληράς Μήνιγγας-Ανατομικός Διαχωρισμός του Σηραγγώδους Κόλπου-πιό κοντικό πλάνο

Πιό κοντινό πλάνο της παραπάνω εικόνας. Το σύστοιχο οπτικό νεύρο(1), η σύστοιχη έσω καρωτίδα αρτηρία(supraclinoid segment)(2) καθώς επίσης και το πρόσθιο τμήμα του σύστοιχου σηραγγώδους κόλπου(3), είναι ορατά.

Σύστοιχο οπτικό νεύρο

Ανατομικός Διαχωρισμός του πλάγιου τοιχώματος του Σηραγγώδους Κόλπου

Τμήμα της σκληράς μήνιγγας (inner layer/dura propria)(1) που συνιστά το επιπολής στρώμα του πλάγιου τοιχώματος του σύστοιχου σηραγγώδους κόλπου έχει αφαιρεθεί αναδεικνύοντας το εν΄τω βάθει στρώμα(2) του πλάγιου τοιχώματος του σηραγγώδους κόλπου. Επιπλέον το clinoid τμήμα της σύστοιχης έσω καρωτίδας (3), το οποίο δεν είναι ούτε ενδοσηραγγώδες  ούτε ενδοσκληρίδιο, είναι ορατό.

Τμήμα της σκληράς μήνιγγας

Ανατομικός Διαχωρισμός του Σηραγγώδους Κόλπου-Ανάδειξη των Κρανιακών Νεύρων

Περαιτέρω τμήμα της σκληράς μήνιγγας(1) έχει αφαιρεθεί και οι κάτωθι ανατομικοί σχηματισμοί είναι ορατοί: clinoid τμήμα της σύστοιχης έσω καρωτίδας αρτηρίας(2) καθώς επίσης και το τριδυμικό γάγγλιο(μπλε βούλα) με τους τρεις κλάδους του(βέλη).Τονίζεται ότι ο 1ος κλάδος του τριδύμου είναι πιο λεπτός από το 2ο και ο 2ο πιο λεπτός από τον 3ο.

Αφαίρεση περαιτέρο τμήματος της σκληράς μήνιγγας

Πλήρης Ανατομικός Διαχωρισμός του Σηραγγώδους Κόλπου

Ολόκληρη η σκληρά μήνιγγα, που καλύπτει το έδαφος του σύστοιχου μέσου κρανιακού βόθρου και του σηραγγώδους κόλπου, έχει αφαιρεθεί και οι κάτωθι ανατομικοί σχηματισμοί(εντός και εκτός του σηραγγώδους κόλπου) είναι ορατοί: το οπτικό νεύρο(1), το clinoid τμήμα της έσω καρωτίδας αρτηρίας(2),το κοινό κινητικό νεύρο(3), το τροχιλιακό νεύρο(4),το τρίδυμο νεύρο(5) με τον 1ο ,2ο και 3ο κλάδο του(6,7,8 αντίστοιχα), το μείζον επιπολής λιθοειδές νεύρο(GSPN)/(9) και τέλος η μέση μηνιγγική αρτηρία(10).

Αφαίρεση ολόκληρης της σκληράς μήνιγγας

Το τριδυμικό γάγγλιο , οι Κλάδοι του και τα Κρανιακά Νεύρα του Σηραγγώδους Κόλπου

Το τριδυμικό γάγγλιο(4) έχει κοπεί και μαζί με τους δύο κλάδους(V1,V2) έχει ανασπαστεί προς τα εμπρός. Οι κάτωθι ανατομικοί σχηματισμοί είναι ορατοί: το clinoid τμήμα της έσω καρωτίδας αρτηρίας(1), το κοινό κινητικό νεύρο(2), το τροχιλιακό νεύρο(3), το απαγωγό νεύρο(5), το λιθοειδικό τμήμα της έσω καρωτίδας(6), ο 3ος κλάδος του τριδύμου νεύρου(7) και τέλος η μέση μηνιγγικής αρτηρία(8).

Το τριδυμικό γάγγλιο έχει κοπεί και μαζί με τους δύο κλάδους

Πιό κοντινό πλάνο της προηγούμενης εικόνας και το κοινό κινητικό νεύρο(1), το τροχιλιακό νεύρο(2) και το απαγωγό νεύρο(3) είναι ορατά. Αξίζει να σημειωθεί η πολύ στενή ανατομική σχέση του απαγωγού  νεύρου με το πλάγιο τοίχωμα της σύστοιχης έσω καρωτίδας αρτηρίας. Τέλος, το Dorello’s canal από όπου διέρχεται το απαγωγό νεύρο για εισέλθει στο σηραγγώδη κόλπο είναι εμφανές(4).

κοινό κινητικό νεύρο

Το Τρίγωνο του Κοινού Κινητικού Νεύρου

Το σύστοιχο οπτικό νεύρο(1), το κοινό κινητικό νεύρο(2) και το τροχιλιακό νεύρο(3) είναι ορατά. Αξίζει να σημειωθεί η διαφορά στο πάχος μεταξύ του κοινού κινητικού και του τροχιλιακού νεύρου. Το τροχιλιακό νεύρο είναι το λεπτότερο αλλά και το μακρύτερο από τα εγκεφαλικά νεύρα(ενδοκρανιακή πορεία).Τέλος το τρίγωνο του κοινού κινητικού που σχηματίζεται από τις προσεκβολές του σκηνιδίου (anterior petroclinoid, posterior petroclinoid and interclinoid ligaments) έχει σκιαγραφηθεί.

Σύστοιχο οπτικό νεύρο

Οι κάτωθι ανατομικοί σχηματισμοί είναι ορατοί: το οπτικό νεύρο(1), το κοινό κινητικό νεύρο(2), το τροχιλιακό νεύρο(3), το απαγωγό νεύρο(4), ο 1ος ,ο 2ος και ο 3ος κλάδος του τριδύμου(5,6,7 αντίστοιχα) , η μέση μηνιγγική αρτηρία(8), το λιθοειδικό τμήμα της έσω καρωτίδας αρτηρίας(9).Τέλος, ο σύστοιχος σφηνοειδής κόλπος έχει διανοιχθεί αναδεικνύοντας το σύστοιχο βιδιανό κανάλι με το ομώνυμο νεύρο(10).

οπτικό νεύρο

Μέλαινα ουσία, το σύστοιχο Εγκεφαλικό Σκέλος και τα Κρανιακά Νεύρα του Σηραγγώδους Κόλπου

Η μέλαινα ουσία (1) και το σύστοιχο εγκεφαλικό σκέλος(2) είναι ορατά. Επιπλέον το κοινό κινητικό νεύρο(3), το τροχιλιακό νεύρο(4), το απαγωγό νεύρο(5), το Dorello’s canal(11), το τρίδυμο νεύρο(12) με τον 1ο, 2ο, και 3ο κλάδο(6,7,8 αντίστοιχα), η μέση μηνιγγική αρτηρία(9) και το μείζον επιπολής λιθοειδές νεύρο(10) μετά της συστοίχου λιθοειδικής αρτηρίας, έχουν αναδειχθεί.

Μέλαινα ουσία και το σύστοιχο εγκεφαλικό σκέλος

Διαφορετική οπτική γωνία της προηγούμενης εικόνας και οι κάτωθι ανατομικοί σχηματισμοί είναι ορατοί: το οπτικό νεύρο(1), το υπερκλινοειδές τμήμα της έσω καρωτίδας αρτηρίας(2), το κοινό κινητικό νεύρο(3), το τροχιλιακό νεύρο(4), ο 1ος -2ος και 3ος κλάδος του τριδύμου νεύρου(5,6,7 αντίστοιχα) και τέλος το απαγωγό νεύρο(8) όπως αυτό διέρχεται από το Dorello’s canal(9).

Τα Κρανιακά Νεύρα του Σηραγγώδους Κόλπου

Στην εικόνα αυτή τονίζεται ότι το κοινό κινητικό νεύρο μαζί με το τροχιλιακό και τον 1ο κλάδο του τριδύμου νεύρου(κόκκινες βούλες) συνιστούν το πλάγιο τοίχωμα του σηραγγώδους κόλπου. Από την άλλη μεριά, το απαγωγό νεύρο(πράσινη βούλα) είναι το μόνο αληθώς ενδοσηραγγώδες νεύρο

Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο Σπυρίδων Λαφαζάνος του Αριστείδου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ΣΣΑΣ) το 1997.

Περισσότερα

Newletter

Εγγραφείτε στα Newsletter του Ιατρού για να λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα για την Νευροχειρουργική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό στα παρακάτω στοιχεία:
  • 401 ΓΣΝΑ & Metropolitan Hospital
  • Κιν: +30 6944686096
  • Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.